Generalforsamling 2022

§1.     Valg af dirigent (Bestyrelsen anbefaler Tina Ohm Laursen). Godkendt.

Til stede var 60 stemmeberettigede inkl. fuldmagter - ud af 90 mulige A-medlemmer

§2.     Valg af 3 stemmetællere

Benny, Asbjørn, Jack R.

§3.     Protokol (som alle i forvejen har modtaget på mail).

§4.     Bestyrelsens beretning.

På vegne af formanden læste Erik bestyrelsens beretning (som vedlægges referatet) Vedtaget.

§5.     Regnskab for 2021 (bilag 1).

Preben fremlagde det udsendte regnskab. Et par highlights. Gæstepladser gav tkr. 65 mere end budget. Vi havde betalt for meget leje af land, der er inddraget til kanaler og vej, så vi fik tkr. 45 tilbage for 3 år. Fremadrettet betaler vi kun for det land vi har. Der var ikke lavet så meget vedligeholdelse på broer og andre ting, så vi har sparet tkr. 70. Jubilæumsbogen belaster regnskabet med tkr. 25 netto. Udsat 50-års jubilæum gav et plus på tkr. 35. Har købt komfur og opvaskemaskine til tkr. 20.

I alt tkr. 170 bedre end budgetteret. Næste års budget forventes at holde. Der er i budgettet for 2022 ikke indlagt kontingentstigning som foreslået i pkt. 6.2.

§6.     Fastsættelse af kontingent og andre ydelser.

§16.1            Beslutning om bådkontingent. Bestyrelsen forslår uændret kontingent, men kører efter den fremlagte betalingsplan inkl. ny brand- og stormforsikring for bådskurene.

§16.2            10 årsplan for skurleje (bilag 2).

Godkendt med flertal.

§16.3            Flydebroer – tilkendegivelse om evt. anskaffelse af flydebro i 2024/25 ved uændret kontingent.

Ultimo 2023, primo 2024

Gode input omkring pæleorm i bropillerne, ændring i vejrforhold generelt, mulighed for kommunegaranti til banklån. Der ”mistes” 4 gæstepladser pr. flydebro. Der mangler 2 flydebroer, der er penge til den ene. Når vi får den nye vandleje (formodentlig med betaling for flere m2) kan vi bedre budgettere.

Tilkendegivelse fra GF om at gå videre.

§16.4            Ikke afviklede pligttimer bevarer prisen: kr. 250/time

Der skal aflægges 10 pligttimer pr. år.


§7.     Indkomne forslag

§17.1            Forslag til ændring af vedtægtens § 4 (bilag 3).

God dialog bl.a. om tildeling af huse. Det kan enten ske ”via regneark” eller efter vurdering af interesse – foretaget af bestyrelsen.

Vedtaget med mere end 2/3-dels flertal at bestyrelsen foretager en vurdering efter den interesse der er udvist

§17.2            Forslag til ændring af vedtægtens § 15 (bilag 4).

Vedtaget med mere end 2/3-dels flertal

§8.     Valg

Kasserer: Preben Sindt. Genvalgt med applaus.

Bestyrelsesmedlemmer: Niels Thorsdam ogJonas Olsen.
Harald stillede også op. Flertallet af stemmer gik til Jonas og Niels.

Suppleant: Johnny Mathiesen (modtager ikke genvalg).
David, Jack R., Henrik G og Tina O stillede op. Flertallet af stemmer gik til David Gibson

Revisor: Merete Buddig (modtager genvalg for de næste 2 år). Genvalgt med applaus.

§9.     Eventuelt

Benny synes der er uklarhed omkring hvordan man bliver A-medlem/skurejer og ønsker klarhed over dette. Niels forklarede, at der findes interesselister, og man er velkommen til at skrive til bestyrelsen, der vil svare på om hvert enkelt medlem står på interesselisterne.

Der er p.t. lukket for optagelse af C-medlemmer, der er p.t. 15 medlemmer der ikke er interesseret i anden type medlemskab + 40 C-medlemmer af kajakklubben. Det er valgt at lukke for optagelse af flere ”passive” C-medlemmer for ikke at få for mange mennesker til klubbens i forvejen fyldte arrangementer.

Benny spurgte, hvordan det defineres at være aktiv. Det er umuligt at sige præcis hvad der skal til, men det er en person der viser interesse for klubben og deltager aktivt i arbejde (f.eks. køkken/barvagt i weekenderne) og arrangementer.

Jack R fortalte om at det i ”gamle dage” kun var A- og B-medlemmer der måtte deltage i arrangementer, det kunne man måske gøre igen. Maria C. sagde, at det så vil være svært at blive ”set an” af bestyrelsen, hvis man som C-medlem ikke kunne deltage.

Erik: Der mangler slusevagter i Påsken

Hanne spurgte hvordan det tænkes håndtere, hvis en skurejer efterlader sig flere børn. Bestyrelsen meddelte, at der kun kan være 1 båd/skurejer, så det må arvingerne afgøre indbyrdes.

UB: Påskefrokost afholdes, der sendes mail og lægges opslag på Facebook samt sættes seddel på øl-automaten.

Niels: Forklarede om det nye affaldssystem, og pointerede at det er vigtigt at sortere så vi ikke skal betale store summer for det. Bioaffald skal blot i almindelig affaldspose (dette er beskeden fra renovationsselskabet)!

Dirigenten takkede bestyrelsen for godt arbejde og en stor tak til Johnny Mathiesen for arbejdet i bestyrelsen gennem 6 år.

GF sluttede kl. 12.00

Yderligere information