Generalforsamling 2023

Referat BKV Generalforsamling 22 APR 2023 kl. 10:00

1. Valg af dirigent: Tina Ohm Laursen blev valgt og kunne konstatere at Generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere: Benny, Jack og Merethe blev valgt.

3. Protokol: Dette punkt udgår, idet protokollen ER udsendt til alle medlemmer.

4. Bestyrelsens beretning: Blev oplæst af Erik. Fra salen var der spørgsmål om joller og nye medlemmer. Broformanden bemærkede, at joller for det første kun kan anskaffes efter tilladelse fra bestyrelsen og skal kunne placeres indenfor den tildelte bådplads. Endvidere blev proceduren for de sidst tilgåede medlemmer gennemgået. Beretningen blev vedtaget – ingen stemmer imod. Beretningen vedhæftet.

5. Regnskab for 2022 og budget 2023/24: Kassereren gennemgik BKV økonomi og budget med den konklusion, at på trods af dyre flydebroer for i alt ca. kr. 700.000 plus moms og planlagt underskud i 2023 ville økonomien allerede i 2024 se så godt ud, at han ikke kunne se nogen anledning til en kontingentforhøjelse. Under dette punkt var der en livlig debat om vores forbrug af el. Regnskab og budget blev godkendt – ingen stemmer imod.

6. Fastsættelse af kontingent og andre ydelser. Debatten fra punkt 5 forsatte under dette punkt, hvor der fra salen blev gjort opmærksom på, at det påbud, som bestyrelsen havde udsendt om bi[1]målere til el på bådene, ikke var i overensstemmelse med ordlyden i vedtægternes reglement pkt. 11. Bestyrelsen vil tilrette sit påbud. Den varslede dato for ikrafttrædelse udskydes. Der blev ved håndsoprækning lavet en vejledende afstemning om medlemmerne syntes, at man skal betale for forbrug af el. Ingen stemte imod betaling af forbrug. David Utzon-Frank ville gerne indkøbe el-målere, når det er aktuelt, så målerne blev ens og med rabat. Det er dog ikke et krav fra klubben, at alle skal have samme måler. Fra salen blev udtrykt ønske mere og stabil el, hvilket også var bestyrelsens langsigtede mål. En af klubbens fagfolk gjorde opmærksom på, at forøgelse af strømstyrken er ganske bekosteligt. BKV modtager 3-faset strøm, og eksisterende sikring er på 63 amp. For hver ampere vi ønsker at vokse, vil det alene for tilslutningen koste 3000,-kr. pr. ampere (1000,- pr. fase). Bestyrelsen arbejder videre på sagen. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

7. Indkomne forslag: Forslaget fra Tove Jensen: ”At ”havnehusene” kan handles for 90.000,- kr. Alternativt at priserne gives fri”, blev overtaget af Johnny Pedersen, da Tove ikke var til stede. Johnny anbefalede en prisstigning på handel, men gik ikke ind for, at priserne skulle gives fri. Og så kom der gang i debatten. Et par indlæg fra salen præciserede, at det drejede sig om bådskure – absolut ikke huse. Fra salen blev forsamlingen mindet om, at årsagen til, at man i 2002 fastsatte en pris på kr. 50.000, og at handlen skulle foregå gennem bestyrelsen, var, at situationen ved overdragelse af bådskure på den tid var ved at løbe løbsk. Bl.a. i kraftige ønsker om fortjeneste ved afståelsen. Fra forsamlingen blev foreslået flere modeller for opadgående justeringer af prisen samt ønsker om at bevare nuværende ordning. Debatten endte med en afstemning om Toves forslag som det forelå. Der blev fremsat ønske om skriftlig afstemning. Resultatet blev 6 JA, 39 NEJ og 4 BLANK – ikke vedtaget. Nuværende ordning med bådskurene fortsætter.

8. Valg 2023:

Formand: Brian Jepsen ønskede ikke genvalg. Næstformand Karsten Sigvaldason opstillede som eneste kandidat til posten. Valgt med klapsalver.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Erik Bo Bruhn (modtog genvalg). Ulla-Britt Lissau opstiller. Eneste to kandidater og valgt med klapsalver.

Valg af suppleant: Jeanette Kousgaard (opstillet af bestyrelsen), herudover ønskede Harald Søgård at stille op. Valgresultat: Jeanette 29 stemmer. Harald 18 stemmer. Jeanette valgt som suppleant.

Revisor: Merete Buddig (modtager genvalg). Valgt med klapsalver.

9. Eventuelt: Debatten lagde fra land med en stærk opfordring til at etablere røgalarmer i alle skure. Bestyrelsen går videre med forslaget.

Aldersgennemsnit ved GF vidnede om, at BKV kan have behov for flere yngre medlemmer. Et B[1]medlemskab kunne være en vej ind i bådklubben som supplement til ”gæstepladsvejen”, hvor man så kunne give stemmeret til B-medlemmer (kræver vedtægtsændring).

Forslag fra et par skure om, at de 34 skurlejere får en ekstra stemme på GF, så skurønsker ikke afgøres af ”bådflertallet”. Alternativt at spørgsmål om skurene afgøres af skurene selv. Spørgsmålet vil blive rejst som formelt forslag på næste GF (kræver vedtægtsændring).

Et ønske om mere el på broerne så man uden problemer kan have varme, køleskab, komfur og vandvarmer i bådene m.m. Det blev oplyst, at nuværende ledningsnet er dimensioneret til, at bådenes max forbrug ikke skal være meget større end 3 amp.

Generalforsamlingen sluttede 11:55.

DIRIGENT: Tina Ohm Laursen                                                                             REFERENT: Erik Bo Bruhn

Yderligere information