Generalforsamling 2015

                        

                                                                                                     

BKV ordinær generalforsamling

11. april 2015

 

Dagsorden

 

     På valg er:

 

         Brian Jepsen, formand -        modtager genvalg

 

         Kim Jensen -                       modtager genvalg

 

         Per Kesby -                        modtager genvalg

 

        Clelia Jørgensen, suppleant - modtager genvalg

 

     Derudover skal vi vælge en kasserer for ét år, da vores kasserer, John

 

     Møller, døde i sidste måned.  

 

     To ”revisorere” skal (gen)vælges.

 

     …. Og så skulle vi gerne have nogle festudvalg (et festudvalg pr. fest)      

 

9. Eventuelt

 

      

 

Punkt 1 – valg af dirigent

 

Bjarne Petersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen var som lovene forskrev.

 

Punkt 2 – valg af stemme-optællere

 

Erik Bruun, Benny Schytte og Dan Jensen blev valgt.

 

Punkt 3 – Protokol

 

Protokollen var lagt frem; hverken spørgsmål eller indsigelser til protokollen.

 

Punkt 4 – Formandens beretning

 

Brian fortalte at nye broer er etableret – nu også med vand og el.

 

Ligeledes har BKV nået to fag ved Slusen, hvor vi nok må afgive det ene igen.

 

Den 10. april var der møde med SKAT, der vil justere BKVs Fordelings- nøgle; foreløbig har vi ikke betalt moms, kun fået penge tilbage – BKV er

 

tilfreds med fordelingen, men det er SKAT IKKE!

 

Troels Brücker supplerede beretningen med at orientere om, at BKV i år er med i Kulturhavn, der finder sted første weekend i august. Vi er ’på’ lørdag den 8. og søndag den 9. august fra kl. 12.00 til 18.00.

 

Lille ”kulturgruppe” (foreløbig bestående af Troels, Lone og Birgitte) vil koordinere og strukturere aktiviteterne; ønsker du at deltage, meld dig, har du gode idéer, fortæl om dem!

 

Troels forventer at Kgs. Enghave lokaludvalg bevilliger ca. kr. 15.000 til

 

løjerne i BKV i forbindelse med Kulturhavn.

 

Referenten: 16.april har Troels meddelt, at også Marianne H. Christensen er med i ”kulturgruppen”.

 

Formandens beretning blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 5 – Regnskab

 

Brian fortalte at alle vore penge stort set er brugt – en væsentlig del er gået til de nye broer.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

 

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent og andre ydelser

 

Kontingent og andre ydelser fortsætter uændret.

 

Punkt 7 – Indkomne forslag

 

Der var det udsendte forslag fra bestyrelsen – om at BKV melder sig ud af Dansk Sejlunion.

 

Salen spurgte, hvad vi mistede, Brian svarede ingenting bortset fra de 4 blade årligt der næsten kun omhandler sejlbåde (vi sparer kr. 10.000 ved at melde os ud).

 

Forsamlingen forhørte sig om Frihavnsordningen – Frihavnsordningen fortsætter uændret.

 

DS samarbejder ikke længere med Codan; BKV har fortsat kollektiv ansvarsforsikring i Codan.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Der var ikke andre forslag.

 

Punkt 8 – Valg til bestyrelsen

 

På valg var formand Brian Jepsen, Kim og Per – alle var villige til at blive valgt igen. Vi skulle også vælge en ny kasserer for ét år, da John Møller døde i marts (kassereren vælges normalt i lige år).

 

Dirigenten spurgte, om der var andre, der stillede op til bestyrelsen. Det var der ikke. Brian blev således genvalgt som formand, Kim og Per som bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen foreslog Bente Rossel til kassererposten; ingen andre stillede op. Bente blev med akklamation valgt til ny kasserer.

 

Clelia blev genvalgt som suppleant.

 

To ’bilagskontrollanter’ (revisorer) skulle (gen)vælges; Merete ønskede ikke genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Lone og valgte Lau Lindberg som den anden revisor.

 

Vedr. Festudvalg: (et festudvalg tager sig af opslag, borddækning, mad-aftaler, barvagter, opvask, oprydning, afregning og nok mere som jeg p.t. ikke kan komme i tanke om). Bjarne (dirigent) foreslog at Tove udarbejdede en liste over festerne, hvor man kunne skrive sig på og ’stå’ for en fest. Der er Skt. Hans aften, Standerstrygning, Julefrokost og Påskefrokost. (Det gjorde Tove så og alle fester er nu besat, men kan stadig forhandles … de to sidste er der jo rigtig lang tid til).

 

Skt. Hans aften tager Bjarne, Birgitte, Anne-Marie og Ole sig af.

 

Standerstrygning er i hænderne på Lizzie Bruun og Kim Nielsen.

 

Fester udover de fastsatte kan også holdes.

 

    

 

Punkt 9 – Eventuelt

 

Troels lovede en ”kajak-dag” i løbet af sæsonen, hvor medlemmer, der har lyst til at prøve at ro kajak, kan få lov under opsyn.

 

På forespørgsel om bådpladser fortalte Kim, at han har hængt oversigt op på den højre øl- vand automat, hvor man kan se, hvem der skal ligger hvor ved de nye broer.

 

Asbjørn opfordrede til at bruge hjemmesiden (www.bådklubbenvalby.dk)

 

-         en hjemmeside er ikke mere levende end brugerne gør den til.

 

Clelia opfordrede flere til at tage slusevagt. Hold øje med opslagstavlen til når BKV næste gang har slusevagterne i en uge.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Bjarne Petersen                                                   Tove Jensen

 

Efterskrift ved referenten: Det kunne være dejligt med en fællessejlads eventuelt med overnatning i år; er der nogen der har gode idéer og overskud?

 

Også en fisketur vil være meget velkommen – hvem arrangerer?

           

                                                                                                    

Yderligere information