Generalforsamling 2013

 BKV ordinær generalforsamling

6. april 2013

 

Dagsorden

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemme-optællere – 3 personer vælges

3.   Protokol

4.   Beretning

5.   Regnskab

6.   Fastsættelse af kontingent og andre ydelser

7.   Indkomne forslag; bestyrelsen har ét forslag

     (Eventuelle forslag fra medlemmer kan læses

     på opslagstavlen i klubhuset). 

8.   Valg

     På valg er:

         Brian Jepsen, formand - modtager genvalg

         Kim Jensen  -                 modtager genvalg

         Per Kesby -                    modtager genvalg

     Derudover skal vi vælge en suppleant til bestyrelsen    

 9.  Eventuelt

      

Punkt 1 – valg af dirigent

Bjarne Petersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen var som lovene forskrev.

 

Punkt 2 – valg af stemme-optællere

Merete, Clelia og Jeanett blev valgt

 

Punkt 3 – Protokol

Protokollen var lagt frem; ingen spørgsmål til protokollen.

 

 

Punkt 4 – Formandens beretning

Brian fortalte at vi i 2012 har nået meget; bl.a. er rådne bro-brædder blevet

skiftet og ved stensætningen er det – for lille – rør blevet udskiftet med et stort, således at vi igen har fin gennemstrømning og ”levende” vand.

De nye toiletter åbnes, når der åbnes for vandet til de små skure/huse …hvilket sker lørdag den 13. april kl. 10.00 (ref.).

 

Brian havde inden generalforsamlingen af et medlem fået et åbent brev fra Mogens; brevet, der blev læst højt, sluttede af med at Mogens ikke mente, at han ikke havde meldt sig ud. Bestyrelsen agter ikke at foretage sig mere i den sammenhæng.

 

Brian fortsatte beretningen med, at BKV sparer op til broer – i den kommende sæson laver vi, hvad økonomien tillader.

Formanden sluttede beretningen af med ønsket om en god sæson.

 

Troels havde en kommentar til beretningen: Det er et stort problem, at rygeforbudet i klubhuset ikke overholdes! Kan bestyrelsen ikke gøre noget ved det? Mange støttede Troels og mange talte imod, og der udspandt sig en meget (alt for) lang diskussion af det uløslige problem.

Beton-Leif forslog udsugning, hvilket vil blive undersøgt igen.

Indtil videre er det stadig forbudt at ryge i klubhuset. 

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 5 – Regnskab

Regnskab og Budget var fremlagt.

Dirigenten gav forsamlingen 5 minutter til at gennemlæse papiret.

Merete fortalte om den nye, mere gennemsigtige opstilling af regnskab og budget og John spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Ingen kommentarer.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

 

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent og andre ydelser

Kontingent og andre ydelser er uændret.

 

Punkt 7 – Indkomne forslag

Tilstede var 50 stemmeberettigede A-medlemmer.

 

Bestyrelsen havde stillet et forslag:

Forslag fra bestyrelsen  - til generalforsamlingen i april 2013                        28/1 2013

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

Reglementets stk. 13 ændres fra:

”A-medlemmer, der sælger deres båd, kan max. beholde hus i 1½ år uden at have båd.”

til:

”Man kan ikke have hus uden at have båd.

  Har et A-medlem afhændet sin båd uden at anskaffe sig en anden, kan medlemmet

  søge bestyrelsen om dispensation fra ovenforstående; bestyrelsen tager stilling i

  det konkrete tilfælde – en eventuel dispensations tidsmæssige længde fastsættes

  af bestyrelsen.”

 

Begrundelsen for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at undgå ’proforma-salg’ af båd,

hvor salget udelukkende finder sted, for at et husejende A-medlem (uden båd) kan beholde sit hus.

 

Diskussion – enkelte mente, det gav bestyrelsen for megen magt og at alle skulle behandles lige; modargumentet var, at man skulle have tillid til bestyrelsen og deres administration af Reglementet.

 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 3 stemmer imod (optalt af ref.).

 

Annemarie havde indsendt forslag vedrørende tildeling af bådskure.

Der var oprindeligt 2 forslag, forslag 1 udgik og Annemarie og forsamlingen behandlede forslag 2; bestyrelsen ønskede sidste afsnit udeladt, hvilket accepteredes  

 

Forslag 2 (ændret):

At generalforsamlingen den 6. april beslutter, at bestyrelsen skal hænge ventelisten til bådskure ud på

opslagstavlen igen og fremover tildele skurene efter denne tidligere liste. Når øvrige A-medlemmer ønsker

et skur, noteres de på en liste nummer 2 efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til max. 15 på liste 2.

Når disse opfylder et ‘aktiv’-kriterium, flyttes deres navne til ventelisten i halen på de, der allerede står på

denne. Ventelisten lukker, når der er 25 opnoterede. Nye opnoteringer kan ske, efterhånden som der bliver

ledige skure.

 

Forslaget blev yderligere modificeret med at der kun eksisterer én liste (ref.: på listen står både ’aktive’ medlemmer og andre, så tildeling af bådskure behøver ikke følge listen slavisk).

Herefter blev forslaget sat til afstemning, og forslaget blev vedtaget.                   

 

Punkt 8 – Valg til bestyrelsen

På valg var formand Brian, Kim og Per; sidstnævnte var valgt som suppleant, og indtrådte i bestyrelsen efter Bo, der blev C-medlem.

Brian, Kim og Per var alle villige til at blive valgt igen.

Dirigenten spurgte, om der var andre, der stillede op til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet; Brian blev genvalgt som formand, Kim og Per blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Vi skulle derefter vælge en suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der stillede op. Det gjorde

Keld Pedersen

Kenneth Jacobsen

Sten Ehlers

 

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat:

Keld fik         28 stemmer – valgt som suppleant

Sten fik          18 stemmer

Kenneth fik     2 stemmer

                        2 blanke stemmer

 

Hans forslog, at der også blev valgt en flagmand efter ’Stiften’; forsamlingen valgte Hans og Johnny M. som flagmænd.

 

Punkt 9 – Eventuelt

John opfordrede endnu en gang og igen, igen medlemmerne til at oplyse minimum medlemsnummer på indbetalinger til BKV – det vil lette kassererens arbejde.

 

Merete gjorde reklame for ’medlemsmødet’ fredag den 19. april, hvor der bliver vist film og holdt foredrag om ”De fattige i Kongens Enghave” – tilmeldingsliste er sat op på øl-automaten.

 

Peter fortalte at han og Ida vil forsøge at arrangere fællessejlads med overnatning til Ishøj havn.

 

Carsten Brisson foreslog at BKV søger kommune/fonde om midler til vores aktiviteter.

Merete sagde velkommen til det nye køkkenhold, bestående af Dennis, Trine, Leslie og Jacob – hele forsamlingen tilsluttede sig dette velkommen.

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

 

  

 

 

Dirigent                                                                Referent

Bjarne Petersen                                                    Tove Jensen

 

 

 

 

 

 

 

Hans åbner – som tidligere nævnt – for vandet lørdag den 13. april kl. 10.00.

 

Efterskrift ved referenten – klippet fra sidste års generalforsamling:

 

Brian gjorde opmærksom på, at når der skal åbnes for vandet i de små huse  ved næste sæson-start, skal alle, der har lille hus være til stede – enten personligt eller ved stedfortræder. Hans har haft alt for mange problemer og brugt urimelig meget tid, fordi tingene ikke var i orden! Udeblivelse koster bøde på kr. 500,-.

Yderligere information