Generalforsamling 2021

Indholdsfortegnelse

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Protokol

Beretning fra formand Brian Jepsen

Regnskab

Kontingent og andre ydelser

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Eventuelt

 

 

Referat af Generalforsamling 21-06-2021

(48 stemmer fremmødt og 12 fuldmagter indsendt)

 

 1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen anbefalede Erik Bo Bruhn)

Valgt med klapsalver. Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 1. Valg af stemmetællere. Asbjørn, Ulla-Britt og Kim blev valgt.

 2. Protokol. (som alle i forvejen har modtaget på mail)

   
 3.  

  Formandens beretning. Oplæst af Niels Thorsdam. Den handlede om bestyrelsens tiltag, projekter, fælles ture, arbejdsweekender, udvidelse af Slusevagter, det ikke afholdte 50 års jubilæum, jubilæumsbog, redningsstiger, ny hjertestarter fra Trygfonden. Og til sidst en tak til alle der havde ydet en indsats.

Indkomne spørgsmål til beretningen fra medlem Johnny Pedersen.

Vedrørende broen i Metropolis-enden var det simple spørgsmål: Hvornår bliver den

færdig?Bestyrelsen anerkendte nødvendigheden af at få dette ordnet og efterspurgte efterfølgende medlemmer med ekspertise inden for dette om at nedsætte en arbejdsgruppe, gerne nye ansigter.

Vedrørende Sorte granitskærver i den den nordlige ende af BKV:

Niels Thorsdam bekræftede at bestyrelsen vil tage sagen op.

Trappen mellem toilet/bad i den nordlige ende af BKV?

Siden generalforsamlingen ikke længere aktuelt, da dette er blevet færdiggjort.

Kim Jensen, mente at der i beretningen manglede at blive oplyst om der var taget kontakt til By & Havn i forhold til forhandling af kontrakt. Bestyrelsen svarede, at der allerede var etableret kontakt og et møde mellem By & Havn og BKVs bestyrelse afholdes en gang efter sommerferien.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 1. Regnskab for 2019 og 2020 Detaljeret gennemgang af Preben Sindt, der bl.a. kunne konstatere, at nedlukningen af samfundet kunne ses på en stigning i ølsalget i BKVs klubhus. Flere medlemmer udtrykte bekymring omkring om, hvorvidt hovmester Andreas fik nok ud af sin aftale. Bestyrelsen forklarede vilkårene.

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2019 og 2020.

 1. Fastsættelse af kontingent. Detaljeret gennemgang af Preben Sindt, der gennemgik bestyrelsens argumentation for forhøjelser med vægt på etablering af de sidste flydebroer for at klima/fremtidssikre BKVs anlæg. Hertil kom den potentielle stigning på leje hos By & Havn. Videre blev omtalt, at fundamentpæle er minimum 15 år gamle, hvor nogle er blevet genbrugt fra tidligere. Ligeledes blev konstateret flere pæle med pæleorm, under udvidelse af eksisterende træbroer. 

De foreslåede kontingentforhøjelser blev af flere medlemmer, mødt med mange bekymringer og kritik. Der kom flere indlæg med modstridende holdninger til de renoverede træbroers fremtidige holdbarhed. Også en opfordring til bestyrelsen om, at medlemmer med ekspertise på området bliver inddraget i det videre arbejde.

Der var et medlemsforslag fra Harald:

A-medlemmer betaler et engangsbeløb på 1.000 kroner i 2021, ligegyldigt bådens størrelse, samt at kajak-medlemmer betaler et engangsbeløb på 500 kroner i 2021.  

Bestyrelsen fremsatte det kompromisforslag, at forslag om kontingentændringer blev udsat til næste GF i 2022. Bestyrelsens forslag blev motivet med den store usikker/uvished om fremtidige udgifter.

Forslaget om uændret kontingent og udskydelse af evt. forhøjelser blev vedtaget med klapsalver. Yderligere blev Harald opfordret til at fremsætte sit forslag til GF 2022.

De udsatte forslag var:

6.1 Forslag til forhøjelse af kontingent på bådskur
6.2 Forslag til forhøjelse af kontingent på A-både.
6.3 Forslag til forhøjelse af kontingent på B-medlemskab og indskud

 1. Indkomne forslag.

7.1 Vedtægtsændring §4 (arveret) 

Birgitte foreslog følgende tilføjelse til §4, stk. 5:

Hvis et A- eller B-medlem afgår ved døden, vil ægtefælle eller ligestillet person uden optagelsesgebyr, kunne indtræde som aktivt medlem og overtage afdødes rettigheder og pligter. På samme måde kan afdødes barn indtræde som aktivt medlem uden optagelsesgebyr, hvis den siddende bestyrelse godkender dette. Den fungerende bestyrelse kan udstede en midlertidig godkendelse af overtagelsen af bådplads og eventuelt skur. Efter et til to år indkaldes vedkommende til samtale jævnfør §4, stk. 2.”

Fra Johnny Pedersen var der indsendt indlæg om arveret, hvilket blev læst op af dirigenten. 

Eventuelle vedtægtsændringer om arveret blev efter diskussion udsat til GF 2022, hvor bestyrelsen vil sørge for at få en juridisk vurdering, før yderligere drøftelser.


7.2 Vedtægtsændring §7, (bådforhold /salg af både, skjult overtagelse)

Birgitte havde følgende til forslaget til §7, stk. 6.

Enhver ændring at et medlems bådmæssige forhold (køb, salg, bytte) skal omgående meddeles bestyrelsen. (kasserer). Køb af et medlems båd giver ikke automatisk ret til medlemskab i klubben. En ny ejer må søge optagelse i henhold til §4.”

Vedtægtsændringen blev efter diskussion udsat til GF 2022, hvor bestyrelsen vil sørge juridisk assistance for at lukke eventuelle smuthuller.

 7.3 Vedtægtsændring §13 punkt 2, (økonomiske dispositioner)

Vedtaget med klapsalver

 7.4 Vedtægtsændring §14, (hæftelser)

Vedtaget med klapsalver

 

8 Valg: 

Kasserer: Preben Sindt, blev valgt for et år.

Bestyrelsen: Karsten Sigvaldason og Erik Bo Bruhn blev valgt

Suppleant: Ulla-Britt Lissau blev valgt

Revisor: Merete Buddig

 

Eventuelt:

En skriftlig bemærkning fra Johnny Pedersen omhandlede det forhold, at Generalforsamlingen bl.a. kan ændre vedtægter med 2/3 flertal uden hensyn til antal fremmødte (Vedtægterne § 10). Johnnys bemærkninger gik ud på, at der burde være et kvalificeret flertal bag vedtægtsændringer og beslutninger af større betydning til – eksempelvis 2/3 af medlemmerne, hvilket er praksis i de fleste foreninger.

Forslaget fik positive kommentarer og Bestyrelsen tilkendegav, at man vil udforme et konkret forslag i overensstemmelse med ønsket om kvalificeret flertal.

Et medlem ønskede præcisering og gennemsigtighed fra bestyrelsen, om hvem- og hvorfor man kommer i betragtning til skur. Bestyrelsen vil tage sagen op.

Fra et medlem, der ofte færdes på broerne blev henstillet, at bådejerne skal holde opsyn med deres både, især hen over efteråret/vinteren, og mindede om, at både vind og vandstand er ligeglad med, i hvilken afstand man bor fra klubben.

Et medlem ønskede, at bestyrelsen mere aktivt påtalte uacceptabel adfærd, når en sådan blev observeret. Bestyrelsen ønskede på sin side ikke at optræde mere politimæssigt.

Afslutningsvis sendte bestyrelsen venlige tanker til Formanden. Der var tak og klapsalver til de to aftrådte bestyrelsesmedlemmer - Søren Paarup og Martin Andersen - for deres indsats i BKV.

Martin Andersen                                                                                                                      Erik Bo Bruhn

Referent                                                                                                                                     Dirigent

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information