Generalforsamling 2017

BKV ordinær generalforsamling 01. april 2017

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemme-optællere – 3 personer vælges

3. Protokol

4. Beretning

5. Regnskab

6. Fastsættelse af kontingent og andre ydelser

7. Indkomne forslag

8. Valg

På valg er:

Brian Jepsen, formand - modtager genvalg

Bestyrelsen; Kim Jensen - modtager genvalg

Per Kesby - modtager genvalg

To revisorer: Lau – modtager genvalg

Lone - modtager ikke genvalg 

 

FESTUDVALG efterlyses!! Vi skal vælge nogle

medlemmer, der vil ”stå” for en fest d.v.s.

borddækning, barvagt, oprydning m.m. i for-

bindelse med fest; Påskefrokosten, ét hold

til Skt. Hans festen, ét hold til Stander-

strygningen og ét hold til voksen-julefro-

kosten.

9. Eventuelt

... og her skal vi helst have valgt to til

tre medlemmer, der vil arrangere en fisketur!

  • Og hvad med en fælles sejltur (evt. med overnatning)!!

 

Punkt 1 – valg af dirigent

Bjarne Petersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen var som lovene forskrev.

 

 

Punkt 2 – valg af stemme-optællere

Benny Schytte, Merete, og Ulla-Britt blev valgt.

 

 

Punkt 3 – Protokol

Protokollen var lagt frem; ingen kommentarer.

 

Punkt 4 - Formandens beretning

Brian berettede at en ordentlig bid af de faste broer er bygget – og brobyggeriet fortsætter i denne sæson.

I vinter/forår har der været 3 spise-arrangementer i klubhuset; de har været en succes, og bestyrelsen tænker, at en månedlig spisning er en god idé.

Sæsonen 2016 bød på god sejlads, trappebygning og udførelse af reparationer.

På seneste bestyrelsesmøde bestemte bestyrelsen, at medlemmer med bådhuse fremover selv skal holde stykket bag bådhuset frit for ukrudt og hundelorte. Pligttimer i 2017 vil koncentreres om de faste broer.

Efter beretningen havde Kim en kommentar: Hvis et medlem vil anskaffe en båd større end den, vedkomne allerede har, kontakt da bestyrelsen INDEN køb, for at se om der er plads i BKV til båden.

Formandens beretning blev vedtaget af alle med applaus.

 

Punkt 5 – Regnskab

Brian gennemgik regnskabet. og forsamlingen vedtog enstemmigt regnskabet ved håndsoprækning.

 

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent og andre ydelser

Efter en 1.-april joke! Kontingent og andre ydelser fortsætter uændret, vedtaget.

 

Punkt 7 – Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

 

Punkt 8 – Valg til bestyrelsen

På valg var formand Brian Jepsen, Kim og Per – alle var villige til at blive valgt igen. Dirigenten spurgte, om der var andre, der stillede op til bestyrelsen. Det var der ikke. Brian blev således genvalgt som formand, Kim og Per som bestyrelsesmedlemmer.

To ’bilagskontrollanter’ (revisorer) skulle (gen)vælges; Lone ønskede ikke genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Lau Lindberg som revisor og som den anden revisor valgtes Michael Møller.

Festudvalg: (et festudvalg tager sig af opslag, borddækning, mad-aftaler, barvagter, opvask, oprydning, afregning og nok mere som jeg p.t. ikke kan komme i tanke om). Bjarne (dirigent) foreslog at Tove udarbejdede en liste over festerne – og vi var så heldige at der var nogle der meldte sig til alle festerne – børnejuletræ venter vi med til senere, da der jo er rigtig langt tid til!

Påskefrokosten, lørdag den 15. april varetages af:

Annemarie Holm og Sonja – og i baren har de Ulla-Britt og Lissie.

Skt Hans aften, fredag 23.juni varetages af:

Per og Jens Borhsenius og måske Åse

Standerstrygning, lørdag den 28. oktober varetages af:

Martin Christoffersen, Dennis og Casper

Julefrokost lørdag den2. december varetages af:

Benny og Ellen, Lone, Birgitte og Bjarne (og Henrik Guttekoch + kone)?

Børnejuletræ søndag den 10. december ??? besættes senere.

Fester udover de fastsatte kan også holdes.

 

 

Inden Eventuelt havde Annemarie og Martin A. ønsket ordet –

Kulturhavn 2017. BKV deltager 26. og 27. august 2017.

Martin: deltagelse i arrangementet markerer BKV som klub

Der er en initiativ-gruppe indtil videre bestående af Martin, Ulla-Britt, Ellen, Michael, Lone, Annemarie, Kim … flere kommer nok til – 26/4 kl.19.00 er der Kulturhavn-møde, sagde Martin

Kom evt. til mødet og hør om hvad du måske kan bidrage med.

Merete og Asbjørn måske med sunde friskpresset juice?

Jyde-Jørgen sejler?

 

Punkt 9 – Eventuelt

Merete spurgte til køkkenet. Tove svarede. Johnny har som bekendt meldt fra og nu afleveret køkkennøglerne til Brian. Ingen har meldt sig eller i øvrigt kommet med input; vi tager så en sæson uden køkkenet, som vi er vant til det. Lad os få noget godt og spændende ud af det. Vi sælger ikke gæstekort, køkkenet er lukket, med mindre, der opslag om, at køkkenet er åbent.En kalender hænger på døren til kontoret. Hvis du/I/man har lyst til at lave mad til klubben, så sæt opslag om, at køkkenet er åbent – køb selv ind, læg selv ud til de indkøb, I vil foretage, bestem selv menuen,styr selv økonomien. Anaki over linien!

Troels talte om uvejr og reparationer af el-standere efter sidste storm/oversvømmelse; der kommer nok mere blæst og oversvømmelse, BKV bør forbereder sig så godt, som muligt.

Ulla-Britt opfordrede til at gå i køkkenet/ åbne køkkenet.

Birgitte talte om mulighed for et vhf et radio-kursus i klub-regi.

Og så er der igen i år nogle, der vil arrangere en fisketur/fiskekonkurrence, nemlig Røde Preben og Harald. - hurra for dem! så se efter opslag på øl-/vand-automaterne i klubhuset vedr. fisketur.

Vedr. en eventuel fælles sejltur … ingenting, desværre. Har du lyst, til at arrangere noget, kontakt da bestyrelsen.

Hans: jeg åbner for vandet kl.12.00.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Dirigent: Bjarne Petersen

Referent: Tove Jensen

 

Yderligere information