Bestyrelsesmøde 190429

Tilstede var:

Brian Jepsen, Søren Paarup, Niels Thorsdam, Karsten Sigvaldason, Jonas Olsen, Johnny Mathiesen, Martin Andersen.

Generel info:

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger

Formand: Brian Jepsen

Næstformand: Søren Paarup

Kasserer: Karsten Sigvaldason

Broformand: Niels Thorsdam

Husformand: Jonas Olsen

Sekretær: Martin Andersen

1.Suppleant: Preben Sindt

2.Suppleant: Johnny Mathiesen

  • Kasserer Karsten Sigvaldason krævede en afstemning i bestyrelsen omkring at alle beslutninger skal tages af en samlet bestyrelse. Det betyder at alle store økonomiske poster og byggeprojekter ikke kan sættes i gang af enkelte bestyrelsesmedlemmer, uden det er godkendt med resten af bestyrelsen. Alle bestyrelses medlemmer har tilsluttet sig dette enstemmigt og uden indsigelser

- Bestyrelsen har indført en foreløbigt stop medlemstilgang for C-medlemmer. (undtaget er dem der bliver nævnt i afsnittet fra Broformand Niels Thordam).

- Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra Guvernørbroen (de røde skure længst mod nord) omkring at bygge en terrasse i nedgangen mellem toilet og bad. Bestyrelsen har bedt om en tegning af projektet inden godkendelse. Bestyrelsen var også enige om at der ikke skal bygges et nyt skur i denne nedgang, på trods af rygter herom.

- Bestyrelsen modtog endnu 2 forslag, det ene omhandlede fælles retningslinjer omkring afholdelse af fester i BKV og det andet et forslag omkring ændringer i Børnene Julefest. Ellen Krappe og Merete Buddig var fremmødt på bestyrelsesmøde som repræsentanter for forslaget. Forslaget vil blive behandlet og afklaret af bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde.

- Sonja Dahl har overtaget rengøringen i klubhuset efter Anker og Vivi. Sonja har efterspurgt enkelteffekter til rengøringen i klubhuset som fx en støvsuger, som vil blive indkøbt.

  • Kontorvagterne vil i fremtiden holdt kun i ulige uger i den pågældende måned. Bestyrelsen har vurderet at størstedelen af alle henvendelser og efterspørgsler til BKV, sker via mail og der derfor ikke er behov for kontorvagt mere end to gange i måneden.

- Bestyrelsen efterspørger medlemmer der kunne have interesse i at nedsætte et udvalg som vil tage sig af at indsamle og udfærdige dokumentation omkring BKV´s historie. Det kunne være en forhåbning at dette produkt kunne komme på bogform i enkelte eller mange eksemplarer. Alle der kunne have interesse i dette bedes rette henvendelse til sekretær Martin Andersen via BKV´s mail.

Fra Næstformanden

- Berettede om fint fremmøde om lørdagen til pligtarbejde

Der er kommet redningsstiger til den nye flydebro der er i alt blevet sat 4 op.

Der er blevet en grundig oprydning af fx cykler. Vasket solceller og stole i klubhuset, vinduer og andre praktiske opgaver.

Næsformanden takker for en hyggelig weekend og en god arbejdsindsats.

Fra Broformanden:

- Den nye Broformand Niels Thorsdam efterlyser at A-medlemmer i fremtiden bliver mere meddelsomme i forhold til hvornår A-medlemmernes både er på land og hvornår de søsættes igen. Dette vil gøre det betydelig lettere for Broformanden at vide hvilke faste pladser der er disponible, til fx gæster eller omfordeling af pladser i en vis periode.

- Til at komme godt i gang med jobbet som Broformand får Niels Thorsdam assistance af Johnny Mathiesen. Al henvendelse vedrørende pladser skal rettes til Niels Thorsdam.

- Alle gæster der ligger længerevarende i BKV bliver fremover indmeldt som C-medlemmer. Begrundelsen er at mange gæster i BKV har givet udtryk for at de allerede havde fået indtryk af at de som gæster var C-medlemmer. Alle gæster vil få tilknyttet et C-medlemsnummer der skal bruges som reference både i forbindelse med gæstepladsen og indbetalinger.

Fra Kassereren:

  • Vil i samarbejde med Preben Sindt arbejde videre med at få lavet et overskueligt regnskabssystem, samt overskueliggøre og kategorisere indtægter fra fx medlemskaber og momstilbagebetaling.

- Kasseren vil gerne gøre opmærksom på at alle indbetalinger af kontingent er det enkeltes medlems eget ansvar at få betalt rettidigt. BKV sender ikke opkrævninger af kontingent ud. Især mange C-medlemmer er ved indmeldelse ikke blevet gjort opmærksomme på dette og kasseren gør opmærksom på at betalingens datoen for betaling af kontingent for C-medlemmer (700 kroner) forfaldt 1. April.

Kontorvagter i maj:

6/5 Karsten Sigvaldason

20/5 Karsten Sigvaldason

Yderligere information