Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i BKV, den 7. april 2018

 

  1. Som dirigent blev valgt Erik Bo Bruhn, som erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt.

 

  1. Valg af 3 stemmetællere blev: Benny, Jens og Ulla Britt

Valg af referent blev: Da bestyrelsesmedlem Tove havde travlt med uddeling af stemmesedler, tilbød Merete sig og blev valgt. Tove blev således medreferent.

 

  1. Protokollen lå til gennemsyn og blev godkendt. Den er offentlig tilgængelig, og kan ses/læses, den er ført af Tove og Martin

 

  1. Beretningen fremføres af formand Brian. Han startede med at fortælle, at desværre havde 2 medlemmer valgt at trække sig fra deres poster.

 

Dels var det Troels, som har ageret som talsmand for BKV i sagen vedr. vandvidssejlads mm., som med øjeblikkelig virkning trak sig fra talsmandposten grundet han ikke mente, han fik nok opbakning fra bestyrelsen. Brian fortalte, at det var de meget kede af i bestyrelsen, fordi Troels har udført et kæmpe arbejde for BKV i en årrække med fondsansøgninger, kajakformand, talsmand, broer osv. Det var Brians håb, at de igen så Troels tilbage på poster.

 

Dels var det Michael, som havde trukket sig som revisor.

 

Brian fortalte, at sidste år stod i broernes tegn, og at der havde været en flot medlemsindsats, så vi nu skal i gang med at lave sidste fase af broen, som forventes blive færdig i denne sæson.

Grundet den gode indsats og foreningens gode økonomi forventes at vi nu kan gå i gang med at få iværksat vores flydebroer.

Fordi hovedbroen startede først nede i den bagerste ende, startes flydebroerne i modsatte ende, nærmest klubhuset ud fra et retfærdighedsprincip.

Ang. standerflag fortalte Brian, at fordi der var købt til 6 års forbrug af flag var vi nu i stand til at få et standerflag hver gratis. (klapsalver).

 

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev sat til afstemning og godkendt.

 

  1. Regnskab blev gennemgået. Brian fortalte, at der var sket nogle sammentællingsfejl, og et nyt regnskab blev omdelt.

Der er brugt et stort ekstra beløb til køkkenet, hvilket skyldes ny indkøb af industriopvaskemaskine, ny ovn og køleskab, hvilket er en stor post. Vedr. el spørges til det høje beløb, Carsten fortalte, at vores eludgifter er høje, men de bliver fulgt nøje. En del af udgiften modregnes i indtægten for el fra bådhusene. Vedr. afsatte beløb i 2018 spørger Annemarie hvorfor der står ”?” udfor broer, Brian svarer, at de mangler at få svar fra broudbyder til flydebro, men at det nok anslås til omkring 550.000 kr.

Regnskabet godkendes (klapsalver)

 

  1. Ang. kontingent bevares det til nuværende pris. (klapsalver)

 

  1. To vedtægtsændringsændringsforslag fra bestyrelsen blev vedtaget:

§12. stk.2 blev ændret til:

Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. En kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i lige år. Hvert år vælges én bestyrelsessuppleant og én revisor. Alle vælges for en toårig periode og alle valg foregår på den ordinære generalforsamling.

 

§12 og §13 ændres ”revisor” til revisor (uden citationstegn).

 

Et medlem kom med forslag om, at vi, som i andre store havne, får wifi adgang på broerne og overalt i klubområdet. Hvad det kræver, og hvad det koster, ved bestyrelsen ikke. Det besluttes, at bestyrelsen til næste generalforsamling har undersøgt dette og fremlægger forslag vedr. wifi.

 

  1. Valg: Karsten Sigvaldason genvælges som kasserer (klapsalver). Tove fortæller, at Martin Andersen kom ind på hendes plads i bestyrelsen efter Johnnys død, og at Tove har arbejdet i bestyrelsen som suppleant. Martin vil gerne genvælges til bestyrelsen.

Søren Paarup og Martin Andersen genvælges som bestyrelsesmedlemmer (klapsalver).

Til valg af 2 suppleanter opstiller Johnny Matthisen, David Utzon Frank og Preben Sindt. Der afgives skriftlige stemmer. Stemmetallene er: Johnny 34 stemmer, Preben 30 stemmer og David 19 stemmer. Johnny og Preben vælges og David opfordres til at forsøge igen næste gang (klapsalver). Bestyrelsen beslutter ved sin konstituering hvem af de to suppleanter, der skal have henholdsvis et og to års valgperiode.

Valg af revisor: Lau er valgt sidste år, og sidder et år mere. Merete Buddig opstilles som forslag til revisor, og bliver valgt for 2 år (klapsalver).

 

  1. Evt. Ansvarlige til fester i løbet af sæsonen:

Pinsefrokost 19/5, ansvarlige: Ulla Britt, Sonja, Erik og Tove

Skt. Hans Fest 23/6, ansvarlige: bestyrelsen finder nogen

Mega sommerfest 8/9, ansvarlige: bestyrelsen, samt Hanne, Sonja, Ulla Britt, Jens B.

Standerstrygning 27/10, ansvarlige: Casper og Martin C.

Julefrokost 8/12, ansvarlige: Benny/Ellen, Marit/Lars og Merete/Asbjørn

Børnejuletræsfest 16/12, ansvarlige: Annemarie, Johnny, Sonja,

Fisketur i det tidlige forår, ansvarlige: Preben, Harald, Per mm.

Fælles sejltur, ansvarlige: opfordring til alle.

Spg. Til bestyrelsen, hvordan kan det være at vi ikke er med i Kulturhavn? Kim svarer, at vi må tage hensyn til klubbens 250 medlemmer og vi har ikke spurgt medlemmerne, til gengæld for Kulturhavn, er det bestyrelsens forslag at lave en mega sensommerfest for medlemmerne, og bestyrelsens forslag er, at BKV kunne deltage i kulturhavn hvert andet år. Dette rejste en del debat og der var stor tilslutning blandt de tilstedeværende, at deltagelse i Kulturhavn havde været to fantastiske dage med stor opbakning, engagement og et flot ansigt udadtil. Ved hurtig håndsoprækning var 2 stemmer imod Kulturhavns deltagelse og resten for. Ulla Britt fortæller, at man har lagt alle papirer, udkast, indkaldelser, ansøgninger, foldere, plakater, regnskaber etc. vedr. kulturhavns deltagelse på USB stik, som er givet til bestyrelsen, således at kommende deltagelse i Kulturhavn vil være meget lettere. Bestyrelsen opfordres til i december i år at sende mail ud til medlemmerne om de ønsker deltagelse i Kulturhavn 2019! (Det er kun en opfordring, eftersom man ikke kan træffe beslutninger under punktet eventuelt – men bestyrelsen taler ikke imod)

 

Bestyrelsen var ikke helt klar over, at Tove trak sig fra bestyrelsen, Kim holder derfor en uforberedt tale for Tove om det helt fantastiske arbejde Tove har udført i BKV hele vejen igennem. Tove, Kim, Preben og Anker hører til de helt gamle i klubben. Tove har været super aktiv i alle årene og får et kæmpe tak, og stående klapsalver fra hele forsamlingen. TAK, Tove!

Hans har været flagmand til Stiften kom tilbage, men eftersom han ikke er kommet endnu, bliver Jack og Theis de nye flagmænd.

Hans er vores vandansvarlige og åbner vandet kl. 12.00.

Generalforsamlingen afsluttes, dirigenten takker for god ro og orden.

Klapsalver og herefter frokost.

 

 

 

Referent: Merete Buddig, Dirigent: Erik Bo Bruhn

(og medreferent Tove Jensen)

 

 

 

Bestyrelse: Brian Jepsen

Yderligere information