Generalforsamling 2014

                                                                                                     BKV 7. april 2014

BKV ordinær generalforsamling 5. april 2014

Dagsorden

     På valg er:

         John Møller, kasserer -        modtager genvalg

         Tove Jensen -                       modtager genvalg

         Søren Pårup -                      modtager genvalg

        Stig Christensen, suppleant - modtager genvalg

     Derudover skal vi vælge endnu en suppleant til bestyrelsen

     (da den suppleant, vi valgte sidste år, har ønsket at stoppe).

     To ”revisorere” skal (gen)vælges.      

9. Eventuelt

      

Punkt 1 – valg af dirigent

Bjarne Petersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen var som lovene forskrev.

Punkt 2 – valg af stemme-optællere

Benny, Sten E. og Asbjørn blev valgt

Punkt 3 – Protokol

Protokollen var lagt frem; ingen spørgsmål til protokollen.

Punkt 4 – Formandens beretning

Brian bad (igen) om, at man husker at skrive nummer og navn på indbetalinger.

’Stormfloden’ ”Bodil” ødelagde bl.a. el på broerne – pil IKKE ved det,

selvom du mener, du er lige så god som elektrikeren! Elektrikeren Karsten

er i fuld gang med alle reparationerne.

Broerne før klubhuset forventes at være færdige indenfor en måned.

1. oktober starter reparation af ’guvernørbroen’.

Brian fastslog, at ALLE, der sejler ud fra BKV, skal have duelighedsbevis.

Brian fortalte, at bestyrelsen har vedtaget, at hvor en båd har flere end én ejer, skal der naturligvis være ét A-medlemskab – den/de øvrige ejere skal være minimum C-medlemmer (det drejer sig ikke om (ægte)par-ejerskab).

Troels havde en kommentar, det var en opfordring til bestyrelsen om – til næste generalforsamling – at skrive lovenes § 8 stk. 3

(§8 3   Ethvert medlem er forpligtiget til at gøre sig bekendt med reglementet for Københavns havn, samt inden 1 år at have gennemgået kursus i navigation og alm. søfartsregler. Enhver undladelse af foranstående kan medføre eksklusion. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.)

om, så den er klokkeklar og ikke levner plads til søgt anden fortolkning.

Birgitte spurgte om byggeriet ved siden af har/får indflydelse på BKVs plads. Brian svarede, at som det p.t. ser ud, vil der ingen ændringer blive.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5 – Regnskab

John spurgte om der var spørgsmål til regnskab/budget.

Ingen kommentarer.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent og andre ydelser

Kontingent og andre ydelser er uændret.

Punkt 7 – Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

Punkt 8 – Valg til bestyrelsen

På valg var kasserer John M., Tove og Søren – alle var villige til at blive valgt igen.

Dirigenten spurgte, om der var andre, der stillede op til bestyrelsen. Det gjorde Clelia M. Jørgensen.

John blev genvalgt som kasserer.

Forsamlingen skulle så ved skriftlig afstemning vælge to bestyrelsesmedlemmer - emnerne: Tove – Søren – Clelia.

Tilstede var 40 stemmeberettigede (deriblandt mange nye medlemmer, hvilket forklarer den lave ’stemmeprocent’), der hver kunne vælge to navne.

Resultat:

Søren   19 stemmer

Tove og Søren var dermed genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Vi skulle derefter vælge suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte, om der var nogen udover Stig Christensen, der stillede op. Det gjorde

Clelia M. Jørgensen

Karsten Sigvaldason

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat:

                      

”Revisorer”-valg: Merete og Lone var begge villige til genvalg. Genvalgt med akklamation.

Punkt 9 – Eventuelt

Da ”køkkenet” ikke ønsker at blive sent til fester, skulle vi gerne have nogle frivillige, der træder til i baren og oprydningen.

Frank Lykkebak meldte sig – skulle konsultere sin kalender, før han kan sige, hvad han kan tage (Frank arbejder ”borte” som kok i 4 uger og er hjemme i 4 uger ad gangen).

Heinrich Bay meldte sig

Tove meldte sig til julefrokosten

Benny Schütte gerne til julefrokosten

Tove udarbejder en fast plan, når Frank har meldt tilbage, og hun har talt med de andre.  

Vi ville også meget gerne have to til tre, der vil arrangere en fisketur;

’Røde’ Preben vil forsøge af få Per med … og måske en tredje? Vi håber det bedste og en fisketur!

For de, der burde have, men endnu ikke har duelighedsbevis, tilbød Asbjørn at holde et ekstra kursus sammen med Leif Tvede.

Duelighedsbevis-dead-line for ’de gamle i BKV’ er. 1. juli 2014.

Tak til Asbjørn, der selv ordner resten, hvis det bliver aktuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bjarne Petersen                                                   Tove Jensen

… og NU åbner Hans for vandet til bådhusene og ’fjern-toiletterne’!!!

Efterskrift ved referenten: Det kunne være dejligt med en fællessejlads eventuelt med overnatning i år; er der nogen der har gode idéer og overskud?

Yderligere information