Generalforsamling 2019

Indholdsfortegnelse

Valg af dirigent 2

Valg af stemmetællere 2

Protokol 2

Beretning fra formand Brian Jepsen 2

Regnskab 5

Kontingent og andre ydelser 6

Eventuelt 7

Broformand Kim Jensen tale 6. April 2019 til Generelforsamlingen 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erik Bo Bruhn som dirigent/ordstyrer. (Klapsalver)

Ordsyrer takkede for valget og berettede at indkaldelsen til generelforsamlingen blev udsendt på mail den 8. marts, ophængt i klubhuset 9.marts og dermed var lovlig indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Ingen modsatte sig denne konklusion.

Valg af stemmetællere

Benny Schytte, Lone Hyllander og Merete Buddig stillede op som stemmetællere.

Referent blev sekretær Martin Andersen.

Stemmeberettigede.

Efter en kort pause, til at få uddelt de sidste stemmesedler kom generelforsamlingen op på 61 stemmeberettigede til generelforsamlingen.

Protokol

Ordstyrer berettede at protokollen var tilgængelig, men desværre kun var en papirkopi af de mødereferater og beslutninger som bliver udsendt på mail.

Beretning fra formand Brian Jepsen

Formanden berettede at det var gået utrolig godt i 2018, hvor der blev bygget meget på BKV´s broer og mange andre småting. Formanden berettede at pga. manglede økonomi til BKVs brobyggeri 2019 i den norlige ende af BKV og manglede el-standere til den nye flydebro, har formanden personligt langt 130.000 kroner ud for BKV, der tilbagebetales når BKV får penge tilbage for moms og deslige. Formanden berettede at det ikke var første gang og intensionen hermed at BKV skal køre og håbede at medlemmerne syntes det var i orden. (klapsalver)

Formanden berettede yderligere at BKV er langt med de nye sæt broer og syntes alt i alt at der ikke findes en klub, hvor det går bedre i end BKV.

Formanden sluttede beretningen af med at broformand Kim Jensen desværre ikke genopstillede og roste broformanden for i mange år at have gjort en utroligt stor stykke arbejde, hvilket var beundringsværdigt.

Formanden berettede at Kim Jensen vil blive savnet, men viste forståelse for at det efter mange år var tid.

(klapsalver)

Næstformand Søren Paarup sagde tak til Kim Jensen for indsatsen gennem mange år og overrakte en gave til halsen.

(Kim Jensens tale findes på sidste side i referatet)

Formanden berettede yderligere at nogle af de nye Y-bomme på den nye flydebro er for korte og de største af bådene der skal ligge ved broen ikke kan ligge ordenligt og skal derfor skal byttes. Formanden har ringet til firmaet bag flydebroerne og bedt om at få dem byttet. Dette er godkendt af firmaet, men der vil gå mellem 6-8 uger inden de kommer fra Finland. Formanden vil lægge yderligere 20.000 kroner ud for dette, for at få tingene færdige. Formanden stillede generelforsamlingen spørgsmålet om det var i orden. (Klapsalver)

Spørgsmål til formandens beretning fra Benny Schytte:

Spørgsmålet drejede sig omkring København kommunes bygge ihærdighed og at bådklubberne syd for BKV er under pres. Benny efterspurgte hvilken aftale BKV har med By & Havn.

Formanden svarede at BKV ligger på en smal tange og der ikke kan bygges noget og derudover er udlagt til fritidsareal. BKV har et nuværende lejemål på 5 år. (skal fornyes i 2023)

Formanden fortalte at stort set alle andre har fået 1 år og ikke er bekymret for BKVs fremtid.

Spørgsmål til Formandens beretning fra Peter Rex:

Spørgsmålet gik på om BKV har et matrikelnummer

Formanden svarede at BKV har 2 matrikelnumre og BKV står godt i forhold til fornyelse at lejekontrakt og derfor at BKV fik en femårig lejekontrakt.

Spørgsmål til formanden fra David Gibson:

Spørgsmålet drejede sig omkring udvikling og udvidelse af havnen og om der var nedsat et råd med forskellige perspektiver fra andre brugere af havnen. Om BKV har planer om at få nogen med i dette råd?

Suppleant Preben Sindt svarende.

Da der var ballade omkring Stigboderne blev der oprettet en Facebook-gruppe, hvor man uformelt tog teten og tog en dialog med By og havn.

Dette har været et godt samarbejde selvom man ikke helt er i mål. Konceptet er blevet udvidet til også at omfatte udviklingen af Københavns havn. Det blev anbefalet at melde sig ind i Facebook der heder ”de aktive fritidssejlere i Københavns Havn”, til dem der var interesserede i at følge med. Her er Preben Sindt med og er sammen med mange andre brugere af Københavns Havn og der bliver kommunikeret ud til cirka 10.000 medlemmer i denne gruppe.

Dirigenten spurgte om der var mere til beretningen, hvilket ikke var tilfældet og om forsamlingen godkendte beretningen. (klapsalver)

Regnskab.

Fremlagt af suppleant Preben Sindt der har assisteret Karsten Sigvaldason som kasserer.

Preben Sindt berettede om at BKV som forening er momsregistreret, hvilket betyder at visse indtægter og for andre udgifter kan BKV få moms tilbagebetalt.

Yderligere må der ikke trækkes moms fra til de areal som de røde skure ligger på, til gengæld skal der ikke betales moms af indtægten på de røde skure. Dette er forsøgt at skille ud i regnskabet og derfor var budgettet anderledes for 2019 end 2018.

Preben Sindt berettede om det nu er synligt hvad de reelle udgifter og indtægter er med moms, samt hvad den reelle elafgift er.

Derefter gennemgik Preben Sindt regnskabet i BKV for 2018 og konstaterede et underskud på for 2018 på 54.281 kroner. Der er yderligere budgetteret med et underskud i 2019, da omkostningerne til den nye flydebro løb op i 440.000 netto, hvor de 140.000 blev betalt i 2018. Der mangler at blive betalt 300.000 som vil være på regnskabet for 2019. Yderligere er det påbegyndt broarbejde i den nordlige ende af BKV, hvilket alt i alt resulterer i at der er budgetteret et underskab på 180.000 for 2019. Dette er i overensstemmelse med at der kan spares op og investere i en ny flydebro cirka hvert tredje år.

Likviditetsmæssigt er byggeriet i BKV sat før i gang og derfor har formanden ydet et lån til BKV.

Preben Sindt konstaterede og afsluttede regnskabet med at formuen i BKV pr. 31/12-2018 var på 460.000 med et eksisterende bankindestående på 355.000 kroner. Formuen er allerede i første kvartal blevet betydeligt mindre især den nye flydebro mm. har gjort indhug i BKVs formue.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Merete Buddig (revisor) roste Preben Sindt for en kvalitetsforøgelse i gennemgang af regnskabet. Derudover roste Merete Buddig både Preben Sindt og Karsten Sigvaldason for at have ydet et stort stykke arbejde med regnskabet.

Dirigenten spurgte forsamlingen om regnskabet var godkendt. (klapsalver)

Kontingent og andre ydelser.

Bestyrelsen foreslog at kontingent og andre ydelser i BKV forbliver uændret, med begrundelsen at der med samtlige nuværende kontingenter vil være et overskud på godt 150.000 kroner i et normalt år. Som vil betyde at der cirka vil være økonomi til en ny flydebro hvert tredje år. (klapsalver)

Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Valg.

På valg var:

Formand: Brian Jepsen (genvalgt)

Broformand: Kim Jensen (modtog ikke genvalg)

Husformand: Per Kesby (modtog ikke genvalg)

2. suppleant: Johnny Mathisen - (genvalgt)

Revisor: Lau Lindberg (genvalgt)

Dirigenten efterspurgte om der er nogen der vil stille op til bestyrelsen i BKV.

Jonas Olsen meldte sig og præsenterede sig for forsamlingen.

Niels Thorsdam meldte sig og præsenterede sig for forsamlingen.

Ingen andre stillede op og begge kandidater blev valgt til BKVs bestyrelse.

Formanden gav husformand Per Kesby en tak for at Per Kesby har været i BKV i mange år og ydet et stort stykke arbejde. (klapsalver)

Eventuelt.

Herunder meldte medlemmer der ville være ansvarlige for arrangementerne i BKV i løbet af sæsonen sig.

Påskefrokost 13-04-2019:

Med den korte frist til påske, meldte ingen sig. Dirigenten forslog madpakke og hygge.

Pinsefrokost den 08-06-2019:

Ulla-Britt Lissau, Jeanette Kousgaard Hansen og Hanne Schmidt.

Sankt Hans (dato kommer):

Ulla-Britt , Sonja Dahl og Jeanette Kousgaard Hansen

Standerstrygning 26-10-2019:

Ulla-Britt Lissau, Bettina og Jens.

Børnes Julefest 08-12-2019:

(Der blev byttet weekend med julefrokosten)

Sonja Dahl, Anne Marie Holm og Johnny Mathiesen, Niels Thorsdam.

Julefrokost 14-12-2019:

Merete Buddig, Asbjørn Riis, Benny Schytte, Ellen Krabbe, Lars, Marit Dalsgård, Lone Hyllander.

 

Fisketur:

Jonas Olsen og Johnny Mathiesen. (den første afholdes 4/5, der er hængt opslag op i klubhuset)

Formand Brian Jepsen tog herefter ordet og startede en debat omkring et forslag fra medlemmer der på forhånd allerede var aftalt at blive behandlet i bestyrelsen. Debatten blev lukket af Henrik Gutte Koch der argumenterede for at dette ikke var en generelforsamling værdig og var en beslutning bestyrelsen måtte tage stilling til. (tak til Henrik)

Dog blev det konstateret at dem der melder sig som ansvarlige til de interne arrangementer i BKV, kan afvikle pligttimer dermed.

Troels Brücker:

Nævnte at BKV blev stiftet den 12-08-1970, hvilket er ensbetydende med at BKV kan fejre 50 års jubilæum i 2020. Troels Brücker forslog bestyrelsen at være i god tid i forhold til planlægning og fastsættelse rammerne omkring jubilæet, for derved at skabe en begivenhed der kan huskes. (klapsalver)

Merete Buddig:

Spurgte omkring køkkensituationen (weekender i stander sæsonen)

Formanden svarede: ”tag madpakke med”, situationen er uafklaret.

Kim Jensen tog derefter ordet:

Kim Jensen sagde og det allerede har været på dagsorden i bestyrelsen men nu talte som menig medlem.

Kim sagde at der kunne hentes inspiration fra Jack, Elvi og Lone der har arrangeret madaftener om tordagen. Dette kunne også videreføres til weekenden, hvor der kunne lave et lignende koncept. (også gældende som pligttimer)

Dirigenten konstaterede at når både forsamlingen og bestyrelsen klapper, skal bestyrelsen udsende et skriv der gør det officielt. (hermed gjort)

Tove Jensen

Forslog en køkkenkalender i klubhuset, som medlemmerne kunne skrive sig på.

Benny Schytte:

Opfordrede bestyrelsen til at finde et udvalg der kan arbejde med at illustrere BKV historie, der skulle være klar til BKVs 50 års jubilæum.

Troels Brücker:

Roste medlemmerne i BKV for det broarbejde der er blevet udført og det har været en fantastisk oplevelse at opleve alle medvirkende i dette arbejdsfællesskab i en periode på 3 år.

(klapsalver og særlige klapsalver til Hans og Rune i deres rolle som byggeformænd)

Hans sagde tak til alle der har deltaget og en særlig tak til især pigerne og sagde ”hold da kæft et festmåltid i havde lavet i går og jeg åbner for vandet klokken 12.15. for jeg har erfaring med at vandet løber ud af døren, hvis i ikke er nået derned”

(klapsalver)

 

Dirigenten afsluttede herefter og leverede klokken tilbage til bestyrelsen.

Broformand Kim Jensen tale 6. April 2019 til Generelforsamlingen

 

Jeg vil godt dedikere der her til to bestemte mennesker i forsamlingen og der er Røde Preben og Anker, ja du ser forbavset ud Preben, men for næsten fyrre år siden der kom jeg herned, langhåret, en hippie og hashrygende. Jeg havde lige været en tur i Østen og anede ikke hvad jeg skulle lave i mit liv. Så går jeg en tur med min datter hernede, dernede på hjørnet der og ser der står et par skurvogne. Der går jeg indenfor og der sidder blandt andre Røde Preben og Anker. Nu har jeg ført dagbog siden jeg var enogtyve og jeg har lige været nede at læse lidt om det der og konstateret at vi tre er de eneste overlevende fra dengang. Vi er de sidste dinosaurer.

Året efter til en generelforsamling, nogenlunde samme tidspunkt som det her, sidder der Røde Preben, Anker og mig og tolv andre. Vi var femten mennesker i Bådklubben i en skurvogn. Der diskuterer vi om klubben skal blive større, vi snakker 1981 hvor nogen mener at klubben er stor nok større og at der ikke er grund til at der skal flere både ind. Over halvdelen bestemte at der godt kunne komme flere både ind. Det er en lang historie og vi har lagt en kæmpe arbejde i der her. Det var vores solide arbejdere dengang, håndværkere, arbejdsfolk og jeg tror der var en enkelt købmand iblandt. Solide arbejdere der grundlage den her Bådklub. Solide arbejdere med hjertet på der rette sted og en god holdning til livet. Det håber jeg så sandeligt vil blive videreført, den ånd. BKV ånden. At man kan stole på hinanden. Røde Preben, Anker og jeg har faktisk grundlagt den her klub og det synes jeg i andre skal respektere.

Afslutningsvis vil jeg sige at jeg har hørt rygter om at nogen siger at jeg ikke laver noget og ikke er på broarbejde. Jeg bliver nødt til at sige at jeg indgik en aftale med Brian i tidernes morgen, da broarbejdet startede, om ikke at blande mig i broarbejdet. Det skulle Hans og Brian nok ordne, derfor har min person ikke været omkring broarbejdet og så vil jeg ønske Bådklubben Valby held og lykke fremover. Så vil jeg sige tak.”

Yderligere information